Termeni și condiții Bugento.ro serviciul Express

1. Aspecte Generale

Domeniul www.blugento.ro precum și subdomeniile acestuia aparțin societății BLUGENTO SA (denumit în continuare BLUGENTO) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii, nr.3-5, et. 5, înregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/1919/12.05.2016, având CUI RO36072180, e-mail contact@blugento.ro.

Site-ul, conținutul acestuia, precum și serviciile oferite de către BLUGENTO sunt adresate doar utilizatorilor/clienților persoane fizice cu vârsta peste 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau persoanelor juridice, cu capacitate deplină de folosință care funcționează conform legii societăților comerciale și cărora nu le-a fost suspendat sau interzis accesul la site de către BLUGENTO, în condițiile de mai jos. Accesând site-ul web garantați că întruniți condițiile susmenționate.

BLUGENTO poate modifica prezenții Termeni și Condiții periodic fără notificare prealabilă, orice modificare fiind disponibilă prin publicarea pe site-ului web. Versiunea modificată este aplicabilă oricărui utilizator/client al serviciilor furnizate prin intermediul www.blugento.ro de la momentul publicării lor pe site-ul web.

Utilizatorul sau clientul se obligă să monitorizeze permanent prezenții Termeni și Condiții. În cazul unor neînțelegeri sunt aplicabili termenii și condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii între părți, respectiv la data notificării neînțelegerii de către utilizator, membru sau client, în scris, către BLUGENTO.

Utilizator – reprezintă persoana ce accesează, vizitează sau vizualizează conținutul site-ului www.blugento.ro sau accesează serviciile oferite prin intermediul site-ului web.

Client – reprezintă utilizatorul/membrul ce încheiat un contract cu BLUGENTO în condițiile prevăzute mai jos, completând formularul de comandă a Pachetului de servicii ales.

2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Prin accesarea și utilizarea site-ului www.blugento.ro vă exprimați acordul cu privire la următorii termeni și condiții ( T&C) care reglementează relația contractuală dintre dvs. și BLUGENTO SA (denumit în continuare BLUGENTO).

Accesarea site-ului web, înregistrarea unui cont și/sau achiziționarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web www.blugento.ro, reprezintă acordul dvs. expres exprimat pentru acceptarea prezenților Termeni și Condiții.

BLUGENTO își rezervă dreptul de a modifica sau înceta, temporar sau permanent, oricând conținutul și funcționalitățile site-ului web fără nici o notificare prealabilă. Dvs. sunteți de acord că BLUGENTO nu este răspunzător față de dvs. sau față de o terță persoană pentru orice modificări, suspendări, încetări ale serviciilor furnizate prin intermediul www.blugento.ro. BLUGENTO nu poate fi trasă la răspundere de către un utilizator, client sau terț care utilizează site-ul sau conținutul, cu nerespectarea prezenților termeni și prezentelor condiții.

BLUGENTO nu răspunde pentru daunele materiale, morale sau de altă natură produse utilizatorilor, clienților sau terțelor persoane rezultate din utilizarea și/sau accesarea neconformă a site-ului www.blugento.ro, a conținutului sau a serviciilor accesate.

În cazul în care utilizatorul sau clientul nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat privind prezenții termeni și prezentele condiții acesta renunță la accesul la site, la conținutul acestuia și la serviciile oferite de BLUGENTO, și va înceta orice utilizare sau accesare a domeniului www.blugento.ro.

Utilizatorul sau clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu accepta sau de a revoca acceptul asupra prezenților T&C, prin contactarea BLUGENTO la următoarea adresă de e-mail contact@blugento.ro.

Odată ce utilizatorul sau clientul își revocă acceptul la prezenții termeni și prezentele condiții, renunțând astfel la serviciile oferite prin intermediul www.blugento.ro, BLUGENTO va șterge toate datele cu caracter personal din baza sa de date care fac referire la acesta, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția obligațiilor scadente născute în urma încheierii unui contract și celor de natură delictuală.

În cazul în care o persoană consideră că fragmente ale conținutului postat pe site-ul web încalcă un drept al său, acesta poate să contacteze pentru detalii BLUGENTO la datele de contact publicate pe site.

BLUGENTO nu răspunde de conținutul altor site-uri la care utilizatorul/ clientul ajunge prin utilizarea unor legături (link-uri) prezente pe site sau în conținutul comunicărilor realizate BLUGENTO.

3. Copyright și confidențialitate

Conținutul prezentului site, incluzând dar nelimitându-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea intelectuală exclusivă a BLUGENTO, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile de autor astfel cum acestea sunt protejate de Legea nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

Utilizatorului sau clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut al site-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al BLUGENTO.

Orice conținut al site-ului la care utilizatorul sau clientul are sau a obținut accesul prin orice mijloc, se află sub incidența prezenților T&C.

Utilizatorul sau clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezenților termeni și ale prezentelor condiții.

Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții termeni și prezentele condiții sau raportul contractual existent între părți.

Sunt considerate confidenţiale următoarele: secretele comerciale şi informaţiile proprietare ale părţilor, informaţiile financiare, măsurile economice, fiscale, strategice şi de marketing ale părţilor, logo-urile, mărcile, desenele, modelele, informaţiile şi documentele aferente drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală ale părţilor, discount-urile practicate, politica şi strategia de promovare a serviciilor, documentele, rapoartele şi protocoalele interne, informaţiile compilate, registrele, datele şi specificaţiile deţinute de către părţi, inclusiv informaţiile privind metodele şi procedurile de lucru precum şi orice alte informaţii a căror divulgare ar putea aduce atingere intereselor părţilor sau a clienţilor acestora.

Utilizatorii și clienții se obligă, ca pe toată durata accesării site-ului sau durata raportului contractual şi după încetarea acestuia, pe o perioadă nedeterminată, să nu transmită verbal sau în scris, sau să folosească în alt scop decât cel pentru care le-au fost furnizate informaţiile şi înscrisurile de care au luat la cunoştinţă prin utilizarea și accesarea site-ului sau a serviciilor puse la dispoziție şi care au caracter confidenţial sau a căror caracter confidenţial rezultă din circumstanţele în care au fost cunoscute.

Se poate stabili că au caracter confidenţial şi alte informaţii sau documente, decât cele arătate mai sus.

4. Protecția datelor cu caracter personal și politica de confidențialitate

BLUGENTO este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în condițiile Legii nr.677/2003. BLUGENTO colectează date cu caracter personal ale utilizatorilor, membrilor sau clientului cu acordul voluntar al acestuia, colectate în scopul accesării site-ului, de a crea un cont, în scop de marketing și publicitate prin transmiterea de newsletter.

Prin crearea Contului prin completarea formularului de comandă a Pachet de Servicii ales, fiecare client își exprimă consimțământul ca BLUGENTO să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 precum și în condițiile prevăzute în prezenții termeni și prezentele condiții.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, BLUGENTO are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

BLUGENTO poate furniza datele cu caracter personal și altor entități cu care se află în relații contractuale doar în scopul îndeplinirii obligațiilor sale față de client.

Prin accesarea site-ului web, prin citirea prezenților termeni și condiții precum și prin crearea unui cont și achiziționarea unui Pachet de Servicii ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa de contact a BLUGENTO sau prin trimiterea unui mail pe adresa de contact menționată în cadrul acestui site.

Datele vor putea fi modificate de către utilizator oricând, fie prin operarea suportului tehnic oferit, fie direct, prin adresarea către administratorul site-ului.

BLUGENTO poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la site-ul web și care pot fi folosite de către BLUGENTO pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților săi, sau cu scop statistic.

5.Garanții

BLUGENTO garantează calitatea serviciului oferit și buna credință în furnizarea acestuia. BLUGENTO se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea site-ului web.

BLUGENTO, colaboratorii și realizatorii, nu pot fi făcuți răspunzători în nicio măsură pentru consecințele ce decurg din utilizarea informațiilor /materialelor prezente pe site-ul web sau solicitate prin diferite moduri. BLUGENTO are un drept discreționar de a elimina acele informații care nu respectă condițiile prevăzute în prezentele T&C. BLUGENTO nu își asumă nicio responsabilitate față de furnizarea/transmiterea de către clienți a unor informații incorecte.

BLUGENTO nu răspunde pentru întârzierile care pot apărea, în cazul ștergerii, pierderii sau imposibilității de a stoca informațiile din orice motive tehnice care pot apărea din cauza interne sau externe.

BLUGENTO are dreptul de a bloca orice cont al clienților în cazul în care există suspiciunea legală că prin acestea se încalcă drepturile legale ale BLUGENTO sau a terților.

BLUGENTO nu garantează utilizarea serviciilor sale fără erori sau întreruperi. BLUGENTO nu garantează și nu este răspunzătoare pentru erori, pierderi de date sau întârzieri în transmiterea acestora, pentru infectarea sistemelor utilizatorilor cu viruși informatici sau alte programe dăunătoare transmise sistemelor utilizatorilor prin intermediul serviciilor BLUGENTO.

BLUGENTO depune diligențe rezonabile de prevenire a fraudelor informatice, însă nu este răspunzătoare față de utilizatori pentru eventualele daune pricinuite prin acțiuni ilicite ale terților.

BLUGENTO are dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile sale către o terță parte. Utilizatorul sau clientul are dreptul de a beneficia în întregime de servicii furnizate prin intermediul site-ului web www.blugento.ro, conform politicii de promovare prevăzută în prezentele T&C.

6. Politica de furnizare a serviciilor

BLUGENTO pune la dispoziția Clientului pe site-ul www.blugento.ro, design-ul unui magazin online Blugento, al cărui conținut și volum reiese din specificațiile tehnice selectate de către Client, împreună cu un Pachet Abonament de Serviciile conexe ale magazinului online selectat.

Pentru accesarea serviciilor puse la dispoziție de către BLUGENTO, Clientul va alege de pe site-ul www.blugento.ro design-ul magazinului online dorit, conform nevoilor sale, împreună cu Pachetul Abonament de Servicii dorit și va completa formularul de Comandă aferent.
Prin completarea Formularului de Comandă și finalizarea comenzii, Clientul își dă acordul prealabil, expres și ferm pentru încheierea contractului dintre părți și prestarea de către BLUGENTO a serviciilor selectate.

În momentul finalizării comenzii Clientul va achita prețul de achiziție a magazinului online al cărui design l-a selectat, conform prețului prevăzut și acceptat de Client, urmând ca ulterior confirmării plătii de către operatorul de plăti, BLUGENTO să livreze Clientului magazinul online selectat împreună cu serviciu de setup tehnic inițial.

Potrivit Pachetelor Abonament de Servicii puse la dispoziție pe www.blugento.ro, pe lângă magazinul online livrat, BLUGENTO pune la dispoziția Clientului un pachet de servicii conexe aferente magazinului online livrat. Livrarea magazinului online este condiționată de selectarea de către Client a unui Pachet Abonament de Servicii - Abonament Lunar, a cărui preț se va achita lunar de către Client, separat de prețul de achiziție a magazinului online, conform condițiilor de mai jos.

Pachetul Abonament de Servicii va fi selectat de Client la momentul plasării comenzii pe site-ul www.blugento.ro prin selectarea unui pachet din cele puse la dispoziție de către BLUGENTO. Specificațiile Pachetelor Abonament, serviciile incluse și prețul fiecărui pachet sunt prevăzute pe pagina https://www.blugento.ro/compara-pachete.
Prin completarea Formularului de comandă și finalizarea Comenzii, Clientul acceptă în mod expres că serviciile ce fac obiectul serviciilor selectate, reprezentă în fapt o furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material și confirmă că a luat la cunoştință de faptul că nu are dreptul la retragere din raportul contractual astfel cum este prevăzut de OUG nr.34/2014.

În situația în care Clientul dorește să renunțe la Servicii Blugento, acesta o poate face prin comunicarea unei notificări la adresa de email contact@blugento.ro prin care va solicita încetarea prestării serviciilor, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile înainte de data la care denuntarea va produce efecte.
BLUGENTO pune la dispozitția Clientului magazinul online Blugento spre a fi folosit de către Client și de către utilizatorii autorizați ai acestuia. Funcționalitatea standard a magazinului Blugento se bazează pe software-ul open source Magento CE (Community Edition) și pe varianta Magento pre-configurată pentru piața din România, Versiunea RO. BLUGENTO garantează conformitatea magazinului online livrat.

Clientul va asigura toate premisele accesării aplicației software pusă la dispoziție, respectiv, computer cu browser, acces la internet precum și serviciile de telecomunicație, inclusiv serviciile de transfer de la punctul de predare a serviciului până la dispozitivele folosite de Client.

Clientul primește dreptul neexclusiv, limitat la durata relației contractuale dintre părți, de a accesa online magazinul Blugento și de a utiliza functionalitățile aferente magazinului Blugento prin intermediul unui browser, în conformitate cu Pachetul Abonament de servicii ales. Clientul nu primeşte alte drepturi suplimentare, în special la Blugento, aplicația software sau software-ul de operare.

Raportat la magazinul Blugento livrat, BLUGENTO pune la dispoziția clientului uptime în procent de 99% și asistentă tehnică de specialitate. BLUGENTO se obligă să răspundă solicitărilor Clientului în termen de 24h lucrătoare. Răspunsul la solicitare nu presupune în mod automat și soluționarea disfunctionalității semnalate în termen de 24h lucrătoare.

toate datele individuale ale clientului (articole, clienți, comenzi, rapoarte) sunt în permanentă asigurate printr-un back-up a întregului magazin Blugento și sunt disponibile în situația în care este nevoie de o restabilire a sistemului. Serviciile furnizate nu includ însă asigurarea pe termen lung a datelor clientului în vederea respectării obligațiilor de arhivare ( ex. de natură comercială sau fiscală). Aceste obligații revin în sarcina clientului.

BLUGENTO nu răspunde fată de pretențiile tertților ce rezultă din utilizarea ilegală sau neconformă de către client a magazinului Blugento livrat sau ce rezultă din litigii legate de protecția datelor, drepturile de autor sau alte litigii juridice în legătură cu utilizarea aplicației Blugento de către Client. Clientul are obligația de a notifica imediat către BLUGENtO orice astfel de încălcare la următoarea adresă de e-mail contact@blugento.ro.

Clientul nu are dreptul de a folosi magazinul Blugento dincolo de utilizarea permisă conform prezentelor t&C și a specificațiilor tehnice ale Pachetului Abonament de servicii ales, nu are dreptul de a permite utilizarea magazinului Blugento de către terți sau de a îl face accesibil terților. Clientul nu are dreptul să multiplice, închirieze, înstrăineze sau să cedeze aplicația Blugento sau părti ale acestuia niciunei persoane şi sub nicio formă.

Clientul se obligă să comunice către BLUGENTO la adresa de email contact@blugento.ro, toti utilizatorii pe care îi are în vedere pentru utilizarea magazinului Blugento precum şi cu privire la orice modificare survenită în alocarea utilizatorilor. În cazul în care clientul facilitează în mod fraudulos utilizarea aplicației Blugento de către alți utilizatori sau terți, clientul răspunde pentru daunele create în sarcina BLUGENTO.

În cazul în care utilizarea aplicației Blugento este cedată în mod neautorizat, clientul trebuie să comunice imediat către BLUGENTO la adresa de email contact@blugento.ro, toate datele de identificare ale utilizatorilor, în special numele şi adresa acestuia.

În cazul în care utilizarea aplicației Blugento conform prezentelor t&C este compromisă de existenta unor drepturi de autor ale unor terți, independent de culpa BLUGENTO, acesta are dreptul de a refuza accesul clientului la aplicația Blugento.

Clientul are obligația să asigure protecția autorizărilor de utilizare și acces alocate lui, respectiv utilizatorilor săi, precum și elementele de identificare și autentificare, împotriva accesării acestora de către terti și se obligă să nu le transmită utilizatorilor neautorizați.

Clientul va asigura respectarea tuturor drepturilor de autor și de proprietate intelectuală privind terțele persoane. Clientul va obține acceptul necesar al celui în cauză, în măsura în care, în cadrul utilizării magazinului Blugento, acesta colectează, prelucrează sau folosește date cu caracter personal, iar o astfel de utilizare nu este interzisă prin lege.

Clientul nu va folosi și nu va permite folosirea magazinului Blugento în mod abuziv, nu va oferi informații cu conținut ilegal sau imoral și nu va face referire la informații care au drept scop incitarea maselor, care conduc la infracțiuni sau violentă, care au caracter ofensator, sexual și/sau pornografic, care pot afecta grav copiii și adolescenții din punct de vedere moral, sau ce aduc prejudicii de imagine la BLUGENTO. Clientul nu va folosi magazinul Blugento pentru trimiterea de mesaje electronice în mod abuziv, pentru trimiterea nesolicitată de mesaje sau informații către terți în scopuri publicitare (spam).

Prețul datorat de Client pentru serviciile furnizate de BLUGENTO este prețul prevăzut pe www.blugento.ro aferent design-ului magazinului online ales de Client și a Pachetului Abonament de servicii selectat de Client. Clientul datorează un preț fix aferent serviciului de livrare a magazinului online, reprezentând o plată unică și care se va achita la finalizarea comenzii plasate de către Client. totodată Clientul datorează un abonament lunar, conform specificațiilor tehnice ale Pachetului Abonament de Servicii ales. Abonamentul lunar se va achita din luna a doua prestării serviciilor de către BLUGENTO, prima lună de contract fiind gratuită.

Preturile afișate site-ul www.blugento.ro nu includ TVA. Plata se face în lei la cursul BNR de schimb din ziua plătii. Prețul va fi achitat de către client prin mijloace electronice prin accesarea serviciului de plată electronică pus la dispoziție sau prin OP sau transfer bancar în baza detaliilor de plată furnizate de BLUGENTO.

Drepturile de autor asupra aplicație software și a întreg continului www.blugento.ro aparțin exclusiv BLUGENtO, fiind protejate în acest sens de lege.

În ce privește conținutul magazinului online, clientul este singurul răspunzător pentru conținutul magazinului online, acesta fiind unicul răspunzător pentru caracterul legal și real al informațiilor publicate. Clientul se obligă să nu folosească material și informații care încalcă drepturile de proprietate intelectuală a terților, legea sau alte reglementări.

7. Politica de anulare

Raportul contractual încheiat între părți prin accesarea de către Client a serviciilor puse la dispoziție de BLUGENTO este, un contract de servicii încheiat la distanță.
Consumatorii persoane fizice, astfel cum aceștia sunt definiți de lege, se bucură de protecția drepturilor prevăzute de O.G. nr.34/2014.

Potrivit dispozițiilor O.G. nr.34/2014 Clientul consumator beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri.

Față de natura serviciilor achiziționate de Client puse la dispoziție de BLUGENTO, Clientul acceptă în mod expres că serviciile ce fac obiectul Pachetului de servicii selectat, reprezentă în fapt o furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, astfel că raportul contractual dintre părți încheiat la distanță este exceptat de la dreptul de retragere în condițiile art.16 alin 1 lit.

Raportul contractual dintre părti este un contract de servicii, plin completarea formularului de comandă Clientul își dă acordul prealabil expres pentru începerea executării serviciilor alese, serviciile de livrare a magazinului online fiind prestate în întregime la momentul livrării magazinului Blugento selectat de Client.
Prin completarea formularului de comandă clientul declară că a luat la cunoștință de faptul că serviciile furnizate reprezintă o furnizare de conținut digital și confirmă faptul că a luat la cunoștință că a pierdut dreptul de a se retragere din contract.

8. Suspendarea accesului

În caz de nerespectare a condițiilor de utilizare prevăzute în prezentele T&C, BLUGENTO poate fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să anuleze, să suspende sau să limiteze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut, în condițiile prezentelor T&C.

9. Forța majoră și cazul fortuit

Nici una dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră sau de un caz fortuit.

Următoarele cazuri vor fi asimilate forței majore: greve totale sau parțiale, implementarea de noi restricții la nivel legal, căderea sistemelor informatice utilizate de către BLUGENTO sau utilizate pentru îndeplinirea propriilor obligații, căderea mijloacelor de telecomunicații, etc.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă unul din evenimentele mai sus menționate este obligat să aducă la cunoștința celeilalte părți, în cazul în care este posibil, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. Partea care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, respectivul eveniment face în continuare imposibilă executarea contractului, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a raportului contractual, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

10. Litigii

Prezenților termeni și prezentelor condiții, precum și contractelor încheiate între BLUGENTO și clienți le sunt aplicabile dispozițiile legii române.

Orice dispută care ar putea să apară între utilizator/membru/client și BLUGENTO se va rezolva pe cale amiabilă prin comunicarea reclamațiilor la adresa de email contact@blugento.ro. BLUGENTO se obligă să răspundă reclamației în termen de 24 h de ore. Dacă diferendul nu va fi soluționat pe cale amiabilă, conflictul va fi soluționat de către instanțele competente din România, de la sediul BLUGENTO, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze și a contractului ce va rămâne în vigoare.

11. Dispoziții finale

BLUGENTO își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii/conținutului acestuia fără o notificare prealabilă.

BLUGENTO își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Conform prevederilor art. 1203 al Codului civil, utilizatorul, membrul, clientul acceptă în mod expres toate clauzele prezenților termeni și prezentelor condiții.